ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  VE FIRMĚ ADIMA BRÁZDIL S.R.O.

 

Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Osobní údaje, které nám poskytnete, se zavazujeme chránit a nakládat s nimi dle platných právních norem. Následující body vysvětlují principy ochrany osobní údajů v naší společnosti.

V případě dotazů, žádostí ohledně zásad zpracování a uplatnění svých práv jako subjektů osobních údajů se můžete obracet písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adima@adima.cz.

 1. KDO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Správcem osobních údajů je firma Adima Brázdil s.r.o. se sídlem Skály 869, 763 62 Tlumačov, IČ: 26263220 zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 39150 (dále jen „správce“.)

Správce shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu pro uskutečňování své podnikatelské činnosti a vždy v souladu s platnými právními předpisy.  Zpracování osobních údajů není hlavní činností správce. Jde o aktivitu, která napomáhá k naplňování podnikatelské činnosti správce.

 2. ODKUD ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

Zásady zpracování se vztahují na sběr osobních údajů z těchto oblastí:

 • formuláře umístěné na internetových stránkách adima.cz
 • plnění obchodních smluv
 • osobní jednání se subjekty osobních údajů
 • veřejně dostupné zdroje a rejstříky.

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Plnění smluv (zejména plnění smluv o spolupráci s obchodními partnery, kupních smluv se zákazníky apod.);
 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy).
 • Emailing (zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb prostřednictvím emailingu a to pouze po aktivním souhlasu příjemce zpráv) 
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace (žádost o vygenerování hesla Eshopu přes eshop, vyžádané i nevyžádané formuláře zaslané elektronicky na firemní maily).
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů správce např. Ochrana bezpečnosti osob a majetku)

 

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Emailing, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

Kontaktní adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Emailing, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

E-mail

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Emailing, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

Pracovní zařazení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Emailing, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Emailing, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

Číslo účtu

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

IČ, DIČ

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

VIN a další informace o motorovém vozidle jako značka, typ vozidla, rok výroby, SPZ

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

 Zvláštní kategorii osobních údajů správce nezpracovává.

 

5. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpřístupňuje osobní údaje v nezbytné míře pouze oprávněným zaměstnancům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů sjednaných na základě zpracovatelských smluv, přičemž jsou respektovány zásady ochrany soukromí subjektů osobních údajů spolu s veškerými právními povinnostmi a odpovědnostmi vyplývajících z platných právních předpisů.

Správce zabezpečuje osobní data tak, aby nemohlo dojít k jejich změně, zničení, ztrátě či zneužití. Přístup k tištěným dokumentům je fyzicky zabezpečen a umožněn jen oprávněným osobám.

Správce neposkytuje osobních údaje mimo území EU.

 

6. ZPŮSOB A DOBA ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje jak manuálně, tak automatizovaně. Osobní údaje jsou uchovávány jak v listinné, tak elektronické podobě.

Osobní údaje jsou zpracovávány na nezbytně nutnou dobu, tak, aby byl naplněn účel, pro nějž byly shromážděny. Osobní údaje, které správce považuje za neaktuální, okamžitě maže.

  

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Emailing

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku či po dobu trvání příslušného uživatelského účtu

                                                                                    

 

7.  INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správce rozesílá nepravidelně prostřednictvím emailingu obchodní sdělení obsahující informace o produktech či slevové akce.  Emailing je rozesílán pouze za podmínky poskytnutí dobrovolného souhlasu, který může být kdykoli písemně či prostřednictvím odkliknutí odkazu v mailu odvolán. Neposkytnutí souhlasu s emailingem nemá vliv na plnění smlouvy.

 

8. VAŠE PRÁVA

 

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva.

 • Právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku u dozorového orgánu, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Údaje poskytujeme do 30dní bezplatně. Pouze v případě zjevně nedůvodných, nepřiměřených či opakujících se požadavků subjektu osobních údajů může správce uložit poplatek za úkony spojené s vykonáním požadavku.

 

 

V Tlumačově dne 23.5.2018.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.