VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU FIRMY ADIMA Brázdil spol. s r.o.

 • 1. PRODÁVAJÍCÍ

Obchodní jméno:

ADIMA Brázdil spol. s r.o.

Sídlo:

Skály 869, 763 62 Tlumačov

Zastoupená jednatelem

Lukášem Brázdilem

IČO

26263220

DIČ

CZ26263220

Zápis u OR

KS v Brně, oddíl C, vložka 39150

Bankovní spojení

ČSOB a.s. Otrokovice

Číslo bankovního účtu

168544554/0300

telefon:

+ 420 577 926 998

fax:

+ 420 577 926 235

www:

adima.cz

e-mail:

adima(zavináč)adima.cz

 • 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • 2.1. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek ADIMA Brázdil spol. s r.o. (dále i VOP) vydaných prodávajícím v souladu s ust. §273 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, je úprava podmínek, za kterých bude prodávající dodávat kupujícímu zboží nebo službu, jakož určení práva a povinností smluvních stran při vzájemném obchodování.
 • 2.2 VOP tvoří nedílnou součást Rámcové kupní smlouvy (dále i RKS) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
 • 2.3. VOP tvoří taktéž nedílnou součást každé individuální Kupní smlouvy (dále i KS), která může být uzavřená na dodávku zboží kupujícímu, které má pro prodávajícího nestandardní charakter dodání nebo položky vyšší finanční hodnoty, nebo u kterého je pro zákazníka nezbytné dodržet termín dodání. Zároveň podle těchto VOP probíhá i nákup za hotové nesmluvním zákazníkům.
 • 2.4. VOP určují závazným způsobem práva a povinnosti smluvních stran, pokud je výslovně neupravuje RKS, která má vždy přednost.
 • 2.5. V případě, že kupujícím je osoba s přiděleným daňovým identifikačním číslem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto VOP a ani RKS právní úpravou o kupní smlouvě dle § 409 a následujících zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.
 • 2.6. V případě, že kupujícím je fyzická osoba - občan (ne podnikatel), řídí se práva a povinnosti smluvních stran v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 • 3. DODACÍ PODMÍNKY – PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

 • 3.6. Místo dodání zboží specifikuje kupující svojí objednávkou. Vyjma osobního odběru nakupovaného zboží kupujícím dodává prodávající zboží nakoupené kupujícím do jeho sídla nebo provozovny:
 • 3.5. Zboží bude kupujícímu dodáno v termínech dohodnutých buď jednotlivou písemnou KS nebo v termínech požadovaných kupujícím jeho objednávkou a potvrzených prodávajícím prostřednictvím jednotlivé zakázky předané kupujícímu v jakékoliv písemné podobě. Prodávající může kupujícímu objednané zboží dodat nejen před dohodnutým termínem dodání ale i v dílčích dodávkách, pokud není písemně dohodnuto jinak. Zdanitelné plnění bude v těchto případech stejné s datem dílčí expedice.
 • 3.4. Objednávka/zakázka by měly obsahovat zejména datum, termín a místo požadovaného dodání, druh a množství, případně jednotkovou prodejní cenu pro kupujícího. Do doby potvrzení objednávky/zakázky prodávajícím není tato objednávka/zakázka pro prodávajícího závazná. Dodání zboží nebo služby mimo sklady kupujícího vyžaduje písemnou objednávku s určením způsobu zajištění dopravy.
 • 3.3. Prodávající se zavazuje objednané zboží/službu kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo. Kupující se zavazuje od prodávajícího objednané zboží a případné služby spojené s dodávkami zboží odebrat a ve lhůtě stanovené KS nebo objednávkou za něj zaplatit sjednanou cenu.
 • 3.2. Písemná forma objednávky je přitom zachována, je-li právní úkon učiněn prostřednictvím faxu nebo elektronickou poštou.
 • 3.1. Dodávky zboží a služeb jsou prodávajícím realizovány na základě písemných objednávek kupujícího, na základě ústní objednávky při osobním nákupu kupujícího, e-mailem, e-shopem, faxem případně telefonicky. Za uzavření KS je považováno i písemné potvrzení objednávky prodávajícím, písemné potvrzení zakázky kupujícím, převzetí zakoupeného zboží kupujícím při osobním nákupu, nebo odeslání zboží externí přepravní službou nebo závozem prodávajícího.
 • - externí přepravní službou,
 • - závozem v rámci své vlastní dopravy,
 • - za expresní příplatek.
 • Podmínky přepravy a termín dodání zakoupeného zboží sjednává prodejce s kupujícím při každém obchodním případu nebo jsou stanoveny předem na základě vzájemné dohody.
 • 3.7. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost prodávajícího odeslat zboží do místa určeného kupujícím, je dodání zboží uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě. Tímto předáním zboží prvnímu přepravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
 • 3.8. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost prodávajícího dodat zboží do místa určeného kupujícím prostřednictvím vlastních dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky přepravního prostředku prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu na zboží při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku bude provádět kupující.
 • 3.9. Při předání zboží v prodejním místě prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím zboží. Převzetí zboží kupující potvrdí svým podpisem na daňovém dokladu, v případě souhrnné fakturace na dodacím listu.
 • 3.10. V rámci prodejního místa dodává prodávající kupujícímu zakoupené zboží svým pravidelným rozvozem zdarma, pokud je zboží objednáno den předem. Mimo dobu stanovenou pro pravidelný rozvoz je možné dodat zakoupené zboží kupujícímu na základě individuální dohody.
 • 3.11. Za zboží dodávané kupujícímu prostřednictvím externích přepravců je kupujícímu účtována sazba podle aktuálního ceníku prodávajícího, který je k dispozici na každém jeho prodejním místě.
 • 4. KUPNÍ CENA ZA ZBOŽÍ, DAŇOVÉ DOKLADY, PLATBA

 • 4.1. Prodávající nabízí kupujícímu zboží za prodejní ceny platné ke dni uskutečnění dodávky zboží, pokud není stanoveno jinak. Prodávající může kupujícímu poskytnout individuální slevy z prodejních cen. Slevy se přiznávají při registraci kupujícího v systému prodávajícího a jejich procentuální vyjádření je u každé položky prodávaného zboží vyznačeno na prodejních dokladech. Na základě této registrace obdrží kupující od prodávajícího přístupové jméno a heslo do webshopu prodávajícího, kde se mu zobrazují jeho individuální kupní ceny. Kupní cena je vždy uváděna bez odpovídající hodnoty DPH.
 • 4.2. Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za zboží v návaznosti na úpravy cen od svých dodavatelů. Ceny za objednané a prodejní zakázkou potvrzené zboží nebo ceny zboží dohodnuté jednotlivou Kupní smlouvou zůstávají těmito úpravami nedotčeny.
 • 4.3. Svoje kupní ceny k jednotlivým položkám má kupující k dispozici on-line na webshopu prodávajícího, nebo jsou součástí potvrzení uplatněných objednávek.
 • 4.4. V případě nákupu běžně skladovaného zboží osobním nákupem na prodejním místě prodávajícího s okamžitým odběrem takto nakoupeného zboží, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné v dané době.
 • 4.5. V případě nákupu zboží prostřednictvím telefonické, faxové, e-mailové nebo objednávky uplatněné přes webshop prodávajícího, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné ke dni potvrzení objednávky prodávajícím, nebude-li u některého zboží dodatečně dohodnuto jinak.
 • 4.6. Za dodávku zboží dle požadavku kupujícího zaplatí kupující prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit:
 • - předem na základě zálohové faktury,
 • - hotově / na dobírku
 • - převodním příkazem, avšak pouze u registrovaných zákazníků s uzavřenou RKS. Výše neuhrazených závazků kupujícího nesmí přitom převyšovat smluvený limit a kupující nesmí mít žádné závazky po splatnosti. Závazek je splacen včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána příslušná částka na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou jeho závazku sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení kupujícího. Podkladem pro platbu úroku z prodlení je penalizační faktura vystavená prodávajícím. U zákazníků bez RKS vyžaduje prodávající pouze platbu v hotovosti nebo formou zálohové faktury.
 • - Po odeslání objednávky má kupující možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments, a.s.
 • 4.7. Podkladem pro platby za odebrané zboží je daňový doklad s náležitostmi dle §28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne jeho vystavení, pokud to RKS nebo KS neupravuje jinak.
 • 4.8. Kupující je u prodávajícího oprávněn k odběru zboží na fakturu do výše rozdílu mezi stanoveným limitem a výší všech svých nesplněných finančních závazků vůči prodávajícímu. Limit lze čerpat dále jen v tom případě, pokud kupující není v prodlení se splatností jakékoliv vystavené faktury za odebrané zboží, vystavené v rámci takto stanoveného limitu.
 • 4.9. Pokud nebude kupující své finanční závazky vůči prodávajícímu plnit v dohodnuté době splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo dodávat kupujícímu další zboží pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena písemně a to ihned, pokud nastane v placení jeho závazků prodleva delší jak 5 kalendářních dnů. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků kupujícího.
 • 4.10. Pokud bude kupující na základě veřejně přístupných registrů vykazovat zhoršenou finanční situaci, vyhrazuje si prodávající právo dodávat další zboží kupujícímu pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena písemně a to ihned po zjištění prodávajícím. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné zlepšení finanční situace kupujícího.
 • 5. Odstoupení od kupní smlouvy

 • 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo dodáno na zakázku podle přání kupujícího.
 • 5.2. Nejedná-li se o zboží na zakázku, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
 • 5.3. Kupující může vrátit zboží nepoškozené, kompletní, nepoužité, v originálním obalu. Zboží nesmí být namontováno.
 • 5.4. Kupující dodá originál nebo kopii daňového dokladu.
 • 5.5. Byla-li kupní smlouva uzavřena prostřednictvím e-shopu prodávajícího, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je třeba oznámit prodávajícímu. Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení do smlouvy je kupující povinen vrátit zboží v původním obalu prodávajícímu a to na adresu Adima Brázdil s.r.o., Skály 869, 763 62 Tlumačov. Kupující uvede v odstoupení od smlouvy číslo bankovního účtu, na který mu bude vrácená částka zaplacené kupní ceny. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
 • 5.6. Je-li zboží použité či poškozené, odstoupit od smlouvy není možné.
 • 6. Záruční a reklamační podmínky

 • 6.1. V případě, že kupujícím je osoba s přiděleným daňovým identifikačním číslem, poskytne prodávající kupujícímu záruku na jakost svého zboží v délce 12-ti měsíců od data jeho prodeje. Výjimkou je záruční doba na opravené díly, kterou poskytuje prodávající v délce 6 měsíců od data jeho prodeje. V případě, že výrobce příslušného zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i prodávající kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje prodávající kupujícímu písemně, na základě požadavku kupujícího.
 • 6.2. V případě, že kupujícím je fyzická osoba - občan (ne podnikatel), poskytne prodávající kupujícímu záruku v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 • 6.3. Kupující uplatňuje reklamaci na kvalitu zboží zakoupeného u prodávajícího na kterémkoliv prodejním místě prodávajícího.
 • 6.4. Případnou záměnu nebo množstevní rozdíl zboží proti dodacím dokladům reklamuje kupující v prodejním místě prodávajícího, kde zboží zakoupil a to nejpozději do tří pracovních dnů od data převzetí dodávky. Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto vady v dodávce neodpovídá.
 • 6.5. V případě, že má zboží dodané kupujícímu prostřednictvím externího dopravce zboží zjevnou vadou, je povinností kupujícího sepsat s dopravcem zápis o takové skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud kupující takový zápis k reklamaci nedoloží, vystavuje se možnosti neuznání reklamace prodávajícím.
 • 6.6. Kupující předává zboží do reklamace neprodleně po zjištění vady zboží spolu s vyplněným formulářem Protokol reklamace, který je k dispozici na webu prodávajícího a toto zboží musí být předáno ve stavu, který umožňuje objektivní posouzení reklamované vady.
 • 6.7. Záruční doba se nevztahuje na přirozené opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na škody způsobené chemickými vlivy a na škody způsobené nevhodným skladováním u kupujícího. Prodávající neručí ani za škody způsobené nevhodnou obsluhou či nesprávným používáním pro dané zboží obvyklým a za škody způsobené přetěžováním vozidla. Kupující je na základě vyžádání prodávajícího povinen prokázat, že reklamované zboží bylo namontováno v souladu s technologickým postupem vydaným výrobcem vozidla, nebo že bylo namontováno nebo instalováno odborným servisem.
 • 6.8. Jde-li u reklamovaného zboží o odstranitelnou vadu, má kupující právo na její bezplatné a řádné odstranění. Není-li to úměrné povaze vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. 
 • 6.9. U výprodejového zboží prodávaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva přiznána.
 • 7. Souhlas se zpracováním kontaktních údajů a souhlas se zasíláním obchodního sdělení

 • 7.1. Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, uděluje kupující prodávajícímu a jím pověřeným osobám svůj výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro marketingové účely prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to do odvolání.
 • 7.2. Souhlas se zpracováním kontaktních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení není podmínkou uzavření rámcové kupní smlouvy.
 • 7.3. Kupující má právo svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat a to písemně na adresu prodávajícího nebo formou sdělení na emailovou adresu prodávajícího. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu.
 • 7.4. Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení nemá vliv na platnost uzavřené rámcové smlouvy.
 • 8. Vratné obaly

 • 8.1. Prodávající dodá kupujícímu v případě zapůjčených vratných obalů návratku obalů, kterou kupující při převzetí dodávky zboží potvrdí. Kupující vrátí tyto obaly prodávajícímu na své náklady ve stanovené lhůtě, vyznačené na návratce a ve stavu odpovídajícímu jejich obvyklému opotřebení. Pokud zapůjčené vratné obaly nebudou vráceny, prodávající je oprávněn tyto obaly fakturovat kupujícímu.
 • 8.2. Vratné obaly, které bude prodávající fakturovat společně s dodávkou zboží, vrátí kupující taktéž ve stavu odpovídajícímu jejich obvyklému opotřebení a zpětně je bude prodávajícímu fakturovat za stejnou cenu.
 • Prodávající je povinen tyto obaly přijmout a zaplatit za ně kupujícímu příslušnou fakturovanou částku. Po uplynutí dohodnuté lhůty pro vrácení obalů platí, že se vratné obaly stávají vlastnictvím kupujícího a částka fakturovaná jako hodnota obalů je považována za jejich dohodnutou kupní cenu.
 • 9. Další sjednané podmínky

 • 9.1. Všechny dodávky zboží realizované jednotlivou Kupní smlouvou, uzavřené na přesně specifikované zboží a jeho cenu, se budou řídit platnou RKS.
 • 9.2. Jednotlivé písemné KS budou podepisovat osoby k tomu za každou stranu oprávněny, podle vzájemného písemného oznámení.
 • 9.3. Jakékoliv dodatky RKS musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran a stávají se její nedílnou součástí.
 • 9.4. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.
 • 9.5. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny.
 • 9.6. Kupující nesmí bez předchozího písemného oznámení prodávajícímu přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.
 • 9.7. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.
 • 9.8. Všechny smluvní vztahy, které mezi prodávajícím a kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • 9.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení před rozhodcem jmenovaným Českou asociací pro arbitráž, s.r.o., IČ 27688798. V řízení bude postupováno ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydaných touto společností, a to v jejich znění účinném ke dni doručení žaloby do sídla označené společnosti. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že řízení bude vedeno online formou dle článku VIII. uvedeného Rozhodčího řádu. Rozhodčí řád a Poplatkový řád jsou zveřejněny na internetové adrese www.spory-online.cz.
 • 10. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve kontaktovat Adimu pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 2017 do vydání nových VOP.

Informační oznámení k EET

Informační oznámení k EET

Informační oznámení k EET (PDF)

 

Zákon o likvidaci elektroodpadu

Dne 13. 8. 2005 vstoupila v účinnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ze které vyplývá výrobcům a dovozcům elektrozařízení, uvedených v příloze tohoto zákona, povinnost financovat, zajišťovat a spolupodílet se na sběru a likvidaci elektroodpadu.

Realizace v praxi znamená navýšení ceny výrobcem/distributorem o tzv. recyklační poplatek. Tento poplatek je přeúčtováván dále až na konečné spotřebitele.

On-line vyhledávač sběrných míst dle Vaší lokality naleznete zde. Na těchto sběrných místech od Vás odpad převezmou a zdarma jej ekologicky zlikvidují (samozřejmě likvidaci a recyklaci odpadu jste si zaplatili již při nákupu výrobku).

Podrobný seznam zboží, které podléhá zákonu o elektroodpadu, naleznete na stránkách společnosti REMA  - zde.

V ceně zboží zakoupeného u nás, je zahrnut recyklační poplatek nebo se jedná o zboží, které bylo nakoupeno před 1. 9. 2005.